Ułatwienia dostępu

Prawa i Obowiązki Ucznia

Uczeń ma prawo do:

a)  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

b)  opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,

c)  ochronę przed przemocą psychiczną i fizyczną oraz poszanowanie godności osobistej;

d)  życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym;

e)  swobody wyrażania myśli, przekonań światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

f)  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

g)   sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w  nauce, informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i zasadach oceniania zachowania;

 

h)  pomocy w przypadku trudności w nauce,

 

i)  korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego,

 

j)  korzystania podczas zajęć z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,  

księgozbioru biblioteki szkolnej,

 

k)  wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową w klasach i organizacjach   

szkolnych,

 

l)  zwolnienia z nauki z następujących przedmiotów:
- wychowania fizycznego (zaświadczenie lekarza specjalisty); w ciągu jednego semestru, 
jednego roku lub całego cyklu kształcenia.
  

 

 

 Uczeń ma obowiązek:
  

a)  przychodzić do szkoły w obowiązującym stroju szkolnym,

b)  systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

c)  przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,d) odpowiadać za własne zdrowie (negować nikotynizm, alkoholizm, narkotyki), własne i cudze życie, własną higienę oraz prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny,

e)  dbać o wspólne dobro szkoły, ład i porządek w klasie i szkole,

f)  stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności a także zarozumialstwu, plotkarstwu i lizusostwu

g) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważeniu obowiązków ucznia.