Ułatwienia dostępu

Regulamin dowożenia

 

R E G U L A M I N

SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI

W CZASIE DOWOZU DO SZKOŁY  I ODWOZU ZE SZKOŁY

obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 3 w Giżycku

I.  D O W Ó Z

           

            Dzieci oczekują na przystankach do czasu przyjazdu autobusu (za ich bezpieczeństwo odpowiadają rodzice). Po przyjeździe autobusu na przystanek, opiekun wysiada z autobusu i wprowadza dzieci do środka (w tym momencie przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci).

            Po przyjeździe na teren szkoły:

 1. opiekun przekazuje dzieci nauczycielom świetlicy lub nauczycielom dyżurującym,
 2. nauczyciel odbiera dzieci od opiekuna i wprowadza je na teren budynku.  

Zadania opiekuna:

 1. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu.
 2. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy.
 3. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania uczniów po dojeździe do szkoły.

Zadanie szkoły:

            1. Przejęcie opieki nad uczniami z chwilą przybycia ich do budynku szkolnego.

II.  O D W Ó Z

           

            Osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w czasie odwozu, po przybyciu autobusu na teren szkoły i wykonaniu niezbędnych manewrów, przejmuje opiekę nad uczniami od nauczycieli świetlicy lub nauczycieli dyżurujących (w tym momencie przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i wprowadza grupę     do autobusu zgodnie z listą obecności). Opiekun przeprowadza kontrolę stanu liczbowego dzieci podczas każdego odwozu. Po dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun wysiada pierwszy i wyprowadza wysiadających uczniów, jeśli są uczniowie, którzy muszą przejść na drugą stronę ulicy, opiekun przeprowadza dzieci. Od tego momentu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.

            Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie oczekiwania na odwóz, po przybyciu autobusu na teren szkoły i wykonaniu niezbędnych manewrów           (np. zawrócenie), odprowadza dzieci do autobusu (uczniowie parami idą                  do autobusu) i przekazuje pod opiekę osobie sprawującej opiekę nad uczniami          w czasie odwozu (z tym momentem przejmuje ona odpowiedzialność                       za bezpieczeństwo dzieci) i wprowadza grupę do autobusu. Po dojechaniu do kolejnych przystanków uczniowie wysiadają, po wyrażeniu zgody przez opiekuna. Uczniowie, którzy muszą przejść na drugą stronę ulicy, przechodzą tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna.

Zadania opiekuna:

 1. Przejęcie grupy uczniów od nauczyciela sprawującego nadzór w szkole i wprowadzenie dzieci do autobusu (po zakończeniu manewrowania autobusem, musi być on skierowany w kierunku jazdy przed wejściem dzieci). Kontrola stanu liczbowego dzieci podczas każdego przewozu autobusem.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w czasie drogi.
 3. Każdorazowe wyprowadzenie dzieci z autobusu na przystanku (opiekun wysiada pierwszy) i w razie potrzeby przeprowadzenie dzieci na drugą stronę ulicy- od tej chwili za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.

Zadania szkoły:

 1. Sprawowanie opieki nad uczniami do czasu przyjazdu autobusu i przejęcia opieki nad grupą przez osobę sprawującą opiekę nad dziećmi w czasie odwozu.
 2. Sprawowanie opieki nad uczniami odjeżdżającymi drugim kursem do czasu przejęcia opieki nad grupą przez osobę sprawującą opiekę nad dziećmi           w czasie odwozu.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPIEKI W CZASIE PRZEWOZU DZIECI

 1. Opieką uczniów w czasie przewozu będą zajmowały się co najmniej dwie osoby (oprócz kierowcy, który może pełnić nadzór w autobusie dopiero po jego zatrzymaniu, unieruchomieniu silnika i włączeniu świateł awaryjnych).
 2. Opieka obejmuje sprawowanie nadzoru nad powierzonymi uczniami w autobusie, w czasie wsiadania do autobusu i wysiadania, a także na zewnątrz autobusu (po jego zatrzymaniu) w tym przy przechodzeniu uczniów przez jezdnię.
 3. Osoby zatrudnione do sprawowania opieki powinny posiadać kwalifikacje pedagogiczne lub zaświadczenie ukończenia kursu dla kierowników wycieczek szkolnych.
 4. Opiekun, który przeprowadza dzieci przez jezdnię - powinien być wyposażony w strój służbowy i znak, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 5. Opiekunowie powinni - przed rozpoczęciem jazdy autobusu - zająć miejsca przy drzwiach.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA OBJĘTEGO DOWOZEM DO SZKOŁY  I ODWOZEM ZE SZKOŁY

Uczeń ma prawo do:

 1. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu
 2. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy.
 3. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu.
 4. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie przechodzenia na drugą stronę jezdni -przeprowadzenia przez jezdnię (dotyczy tylko odwozu).
 5. Opieki w czasie oczekiwania na odwóz i dojścia ze szkoły do autobusu.

Uczeń ma obowiązek:

 1. Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia:

-          kierowcy autobusu,

-          osoby sprawującej opiekę w czasie przewozu,

 1. nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami oczekującymi na odwóz.
 1. Przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie oczekiwania na odwóz.
 2. Wsiadać i wysiadać drzwiami do tego wyznaczonymi tylko w czasie postoju autobusu oraz w sposób nie uciążliwy dla innych podróżnych.
 3. W czasie jazdy zachowywać się zgodnie z regulaminem jazdy autokarem (nie przemieszczać się po autokarze, nie otwierać samowolnie okien w czasie podróży, nie wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu, nie rzucać  przedmiotami w pasażerów w pojeździe). 
 4. Pokryć straty spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem przez niego wyposażenia autobusu (za uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu mogą być pobierane opłaty uwzględniające koszty obowiązujące w chwili powstania szkody).

Kategorycznie zabrania się uczniowi:

 1. Oddalania się od grupy bez zgody nauczyciela, opiekuna.
 2. Podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście przez osobę sprawującą opiekę w czasie dowozu.
 3. Samodzielnego wychodzenia ucznia ze szkoły i kierowania się w stronę autobusu.

4.      Biegania i przepychania się.

 1. Otwierania drzwi autobusu podczas jazdy oraz zajmowania miejsca w pobliżu kierowcy w sposób powodujący ograniczenie pola  
 2. widzenia lub utrudniający prowadzenie  pojazdu.
 3. Zachowywania się w sposób utrudniający pracę kierowcy oraz uciążliwy dla współpodróżnych.
 4. 7. Zanieczyszczania pojazdu, otwierania samowolnie okien i wyrzucania jakichkolwiek  przedmiotów przez okna.
 5. Przewożenia przedmiotów:

-          które mogą wyrządzić szkodę innym podróżnym,

-          cuchnących, zapalnych, łatwopalnych,  wybuchowych, żrących, trujących i innych niebezpiecznych.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZNIA OBJĘTEGO DOWOZEM DO SZKOŁY  I ODWOZEM ZE SZKOŁY

W przypadku nie przestrzegania powyższego regulaminu uczeń zachowujący się nieodpowiednio i nie reagujący na uwagi nauczyciela, kierowcy i osoby opiekującej się podróżującymi może zostać ukarany:

1. Naganą dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców,

2. Innymi karami przewidzianymi w statucie szkoły.

VI. UWAGA KOŃCOWA

 

  1. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia  od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.