Ułatwienia dostępu

Stołówka szkolna

 

UWAGA!  UWAGA!  UWAGA!

Zmiana stawki obiadowej od 01.09.2022 r. ---> 5,00 zł

Prosimy o dokonywanie wpłat w formie przelewu, po uprzedniej konsultacji w sprawie wysokości opłaty z intendentem.

Informuję, że zapisy na obiady i zgłaszanie nieobecności na obiadach
 realizowane są telefonicznie u pani intendent:

Tel. 87 4282135 wew. 5,

lub tel. 798619704 (dzwonić do godziny 8:00 lub po 13:30)

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W GIŻYCKU

 

 1. Stołówka Szkolna obsługuje uczniów oraz nauczycieli SP3 w Giżycku.
 2. Wysokość lub zmiany opłat za obiady ustala dyrektor szkoły zarządzeniem obowiązującym w danym roku szkolnym, które zawiera cenę jednostkową posiłku dla ucznia i odrębną cenę dla nauczyciela oraz pracownika szkoły.
 3. Odpłatność za obiady składa się z:opłata za koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie, kosztów poniesionych na przygotowanie posiłków, utrzymania stołówki.
 1. Opłata wnoszona przez ucznia za posiłku w stołówce szkoły, równa jest wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
 2. Opłata za niewykorzystane w danym miesiącu obiady podlega zwrotowi w formie pomniejszenia wpłaty przy kolejnej opłacie za obiady.
 3. Obiady spożywa się tylko w stołówce szkolnej.
 4. Wpłaty za obiady dokonuje się z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 5. W wyjątkowych sytuacjach wynikających z trudnej sytuacji życiowej ucznia, dyrektor podejmuje decyzję o zwolnieniu z opłat za obiady.
 6. Decyzję o zwolnieniu z opłat za obiady dyrektor podejmuje na wniosek: rodziców, prawnych opiekunów ucznia, wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego.

 

Informacje dotyczące obiadów:

 1. Godziny wydawania obiadów: 10:45 – 13:25.
 2. Opłata przyjmowana jest z góry do 10 – go każdego miesiąca. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.
 3. Wszelkie nieobecności dziecka na obiedzie powinny być zgłoszone co najmniej dzień wcześniej (telefonicznie pod numerem 798619704)
 4. W razie wyjazdu dziecka/dzieci na wcześniej zaplanowaną wycieczkę, zawody itp. nieobecności na obiedzie powinny być zgłoszone z większym wyprzedzeniem. Jest to znacząca informacja przy zakupie artykułów żywnościowych do obiadu danego dnia.
 5. Tylko zgłoszone u intendenta nieobecności na obiedzie będą odliczane od kwoty w następnym miesiącu.
 6. Zachęcamy do opłacania obiadów przelewem na konto szkoły.

PEKAO SA O/GIŻYCKO     29 1240 5787 1111 0010 7507 1717

Tytułem (WAŻNE):       imię i nazwisko ucznia; Klasa; Obiady m-c …….

UWAGA!  UWAGA!  UWAGA!

Zmiana stawki obiadowej od 01.09.2022 r. ---> 5,00 zł

Prosimy o dokonywanie wpłat w formie przelewu, po uprzedniej konsultacji w sprawie wysokości opłaty z intendentem.

Informuję, że zapisy na obiady i zgłaszanie nieobecności na obiadach
 realizowane są w telefonicznie u pani intendent:
Tel. 87 4282135 wew. 5,

lub tel. 798619704 (dzwonić do godziny 8:00 lub po 13:30)

ROZLICZENIE OBIADÓW

styczeń - czerwiec 2024 R.

styczeń 14 x 5,00 zł = 70,00 zł

luty 19 x 5,00 zł = 95,00 zł

marzec 19 x 5,00 zł = 95,00 zł

kwiecień 20 x 5,00 zł = 100,00 zł

maj 15 x 5,00 zł = 75,00 zł

czerwiec 14 x 5,00 zł = 70,00 zł

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 22.01.2024 r. - 04.02.2024 r. – ferie zimowe,
 • 28.03.2024 r. - 02.04.2024 r. – przerwa świąteczna (Wielkanoc),
 • 02.05.2024 r. – uchwała Rady Pedagogicznej,
 • 31.05.2024 r. – uchwała Rady Pedagogicznej,
 • 21.06.2024 r. - zakończenie roku szkolnego.