Ułatwienia dostępu

System Oceniania

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W GIŻYCKU

Regulamin Punktowej Oceny Zachowania

  1. Uczeń na początku każdego semestru otrzymuje 110 punktów dodatnich, co jest oceny dobrej.
  2. W ciągu półrocza, uczeń zbiera punkty dodatnie i ujemne, które przed klasyfikacją są sumowane i przekładane na ocenę przez wychowawcę klasy.

Ocenę śródroczną ustala się w oparciu o liczbę punktów, które uczeń zdobył w trakcie pierwszego semestru. Ocenę roczną ustala się, sumując punkty zdobyte w pierwszym i drugim semestrze, a następnie dzieląc je przez dwa. Wynik dzielenia zostaje przełożony na ocenę, którą wpisuje się na świadectwie szkolnym ucznia.

  1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania wystawia wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii  pracowników szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, zgodnie z WSO. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

Wagi punktowe oceny zachowania:

Lp.

Waga pozytywnych zachowań

pkt (dodatnie)

I

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

1.

100% frekwencja

20 - raz w okresie

2.

Wszystkie nieobecności usprawiedliwione w obowiązującym terminie

10 - raz w okresie

3.

Punktualność - brak spóźnień

10 - raz w okresie

II

Przestrzeganie zasad kultury osobistej

 

1.

Systematyczna pomoc uczniom niepełnosprawnym

20 - raz w okresie

2.

Brak uwag o negatywnym zachowaniu wobec wszystkich pracowników szkoły

10 - raz w okresie

3.

Wyróżniająca postawa w stosunku do pracowników szkoły i innych osób dorosłych przebywających w szkole

20 - raz w okresie

4.

Wyróżniające zachowanie w miejscach publicznych, podczas wycieczek i uroczystości

10

III

Udział w życiu klasy i szkoły

 

1.

Pełnienie funkcji w klasie, w tym rzetelne wypełnianie obowiązków dyżurnego

5 - 10 - raz w okresie

2.

Praca na rzecz klasy (przygotowywanie gazetki, dbanie o porządek w klasie, przygotowanie tematu godz. wych., itp.)

10

3.

Pełnienie funkcji w szkole

5 - raz w okresie

4.

Wyróżniająca praca w Samorządzie Szkolnym

5 – 15 - raz w okresie

5.

Praca na rzecz szkoły (udział w uroczystościach szkolnych, np. rola w przedstawieniu, wolontariat, działalność charytatywna, chór, również w czasie wolnym, np. udział w uroczystościach miejskich, itp., pomoc przy roznoszeniu mleka przez cały okres

10

6.

Wielokrotne udzielanie pomocy kolegom w nauce, inna pomoc koleżeńska

5 - 10 - raz w okresie

7.

Udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych (nie tylko szkolnych)

3

konkursy przedmiotowe

 

- uzyskanie tytułu laureata o zasięgu:

 

ogólnopolskim

20

wojewódzkim

15

powiatowym

10

gminnym ( miejskim )

5

- uzyskanie tytułu finalisty (wyróżnienia ) o zasięgu:

 

ogólnopolskim

15

wojewódzkim

10

powiatowym

5

gminnym ( miejskim )

5

przedmiotowe konkursy kuratoryjne:

 

- uzyskanie tytułu laureata

20

- uzyskanie tytułu finalisty (wyróżnienia )

15

zawody sportowe

 

- zajęcie 1,2,3 m. w zawodach o zasięgu:

 

miejskim

5

powiatowym

10

rejonowym

12

wojewódzkim (m. 1 – 5)

15

ogólnopolskim (m. 1 – 10)

20

międzynarodowym (m. 1 – 15)

25

8.

Udział uczniów klas 1- 3 SP w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych (na szczeblu klasowym, szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim, krajowym)

10 - 30

9.

Systematyczny udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych

10 - raz w okresie

IV

Pochwały i wyróżnienia

 

1.

Pochwała wychowawcy klasy

5 -10

2.

Publiczne wyróżnienie przez dyrektora szkoły

15

V

Inne pożądane zachowania

5 - 20

Lp.

Waga negatywnych zachowań

pkt (ujemne)

I

Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

1.

Nieusprawiedliwiona nieobecność

-5

2.

Spóźnianie się na lekcje

-2

3.

Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji:

 
 

- niewykonywanie poleceń nauczyciela

-10

- rozmowy

-4

- chodzenie po klasie

-15

- używanie w czasie lekcji telefonu komórkowego (mp3, mp4,i itp.)

-10

- nieuprawnione nagrywanie lub fotografowanie

-20

4.

Niewypełnianie obowiązków dyżurnego

-5

5.

Niszczenie mienia (szkolnego, rzeczy innych osób, przejawy wandalizmu) , w tym nieodpowiednie użytkowanie podręczników szkolnych (niezgodne z regulaminem biblioteki)

-20 : -50

II

Nieprzestrzeganie zasad kultury osobistej

 

1.

Zachowania aroganckie wobec wszystkich pracowników oraz osób przebywających w szkole (wulgarne słownictwo, przezywanie, zaczepianie słowne lub fizyczne, groźby, zastraszenia ) itp.

-10

2.

Nieodpowiednie zachowanie w stosunku do niepełnosprawnych

-15

3.

Niedostosowanie się do zasad określonych w statucie szkoły, dotyczących schludnego wyglądu oraz estetyki ubioru uczniów

-5

4.

Niewłaściwe zachowanie w miejscach publicznych, podczas wyjść, wycieczek, uroczystości

- 10

III

Nieprzestrzeganie zasad obowiązujących w szkole

 

1.

Wychodzenie poza teren szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przebywanie w miejscach niedozwolonych w czasie przerw

-5

2.

Udział w bójce

-20

3.

Zachowania zagrażające bezpieczeństwu swojemu oraz innych uczniów w szkole i poza szkołą

-20

4.

Używanie i posiadanie używek (alkoholu, papierosów, narkotyków ) - również poza szkołą - potwierdzone obserwacją pracownika szkoły

-50

5.

Przynoszenie do szkoły rzeczy oraz substancji niebezpiecznych

-30

6.

Kradzieże, wyłudzanie pieniędzy oraz innych rzeczy

-50

7.

Niewłaściwe zachowanie na przerwie

-5

8.

Niewłaściwe zachowanie w bibliotece, świetlicy, stołówce, w czasie dowozów do szkoły i w drodze powrotnej

-5

9.

Zaśmiecanie korytarza lub pracowni

-5

IV

Konflikt z prawem

 

1.

Podrobienie podpisu, oceny, sfałszowanie usprawiedliwienia

-50

2.

Interwencja policji (notatka KPP, lub Sądu Rodzinnego i Nieletnich )

-50

V

Inne negatywne zachowania

-5 : -10

VI

Upomnienie wychowawcy

- 10

VII

Cyberprzemoc i stalking

- 50

Lp.

Waga pozytywnych zachowań

pkt (dodatnie)

I

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

1.

100% frekwencja

10 - raz w okresie

     

2.

Punktualność - brak spóźnień

10 - raz w okresie

II

Przestrzeganie zasad kultury osobistej

 

1.

Każdorazowa pomoc uczniom niepełnosprawnym

2 pkt

     
     

2.

 Właściwe zachowanie w miejscach publicznych, podczas wycieczek i uroczystości

5

III

Udział w życiu klasy i szkoły

 

1.

Pełnienie funkcji w klasie, w tym rzetelne wypełnianie obowiązków dyżurnego

5

2.

Praca na rzecz klasy (przygotowywanie gazetki, dbanie o porządek w klasie, przygotowanie tematu godz. wych., itp.)

10

3.

Pełnienie funkcji w szkole

5 - raz w okresie

4.

 Praca w Samorządzie Szkolnym

5 – 15 - raz w okresie

5.

Praca na rzecz szkoły (udział w uroczystościach szkolnych, np. rola w przedstawieniu, wolontariat, działalność charytatywna, chór, również w czasie wolnym, np. udział w uroczystościach miejskich, itp., pomoc przy roznoszeniu mleka przez cały okres

10

6.

Każdorazowe udzielanie pomocy kolegom w nauce, inna pomoc koleżeńska

2

7.

Udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych (nie tylko szkolnych)

3

konkursy przedmiotowe

 

- uzyskanie tytułu laureata o zasięgu:

 

ogólnopolskim

20

wojewódzkim

15

powiatowym

10

gminnym ( miejskim )

5

- uzyskanie tytułu finalisty (wyróżnienia ) o zasięgu:

 

ogólnopolskim

15

wojewódzkim

10

powiatowym

5

gminnym ( miejskim )

5

przedmiotowe konkursy kuratoryjne:

 

- uzyskanie tytułu laureata

50

- uzyskanie tytułu finalisty (wyróżnienia )

30

zawody sportowe

 

- zajęcie 1,2,3 m. w zawodach o zasięgu:

 

miejskim

10

powiatowym

15

rejonowym

20

wojewódzkim (m. 1 – 5)

25

ogólnopolskim (m. 1 – 10)

30

międzynarodowym (m. 1 – 15)

50

8.

Udział uczniów klas 1- 3 SP w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych (na szczeblu klasowym, szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim, krajowym)

5 - 30

9.

Systematyczny udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych

10 - raz w okresie

IV

Pochwały i wyróżnienia

 

1.

Pochwała wychowawcy klasy

5 -10

2.

Publiczne wyróżnienie przez dyrektora szkoły

15

V

 Pożądane zachowania

 

1.

Udział w akcjach organizowanych przez samorząd uczniowski

5

2.

Udział w imprezach miejskich, gminnych, powiatowych np. Marszobieg dla autyzmu itp.

5

3.

Pomoc w organizacji kiermaszy świątecznych i nnnych

5

4.

Zbiórki- elektrosmieci ,nakrętek, makulatury itp

5

5.

Pozostałe pożądane zachowania

5

Lp.

Waga negatywnych zachowań

pkt (ujemne)

I

Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

1.

Nieusprawiedliwiona nieobecność- pojedyńcze godziny

-5

2.

Spóźnianie się na lekcje

-2

3.

Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji:

 
 

- niewykonywanie poleceń nauczyciela

-5

- rozmowy

-4

- nieuzasadnione chodzenie po klasie

-5

- używanie w czasie lekcji telefonu komórkowego (mp3, mp4,i itp.)

-10

- nieuprawnione nagrywanie lub fotografowanie na terenie szkoły

-30

4.

Niewypełnianie obowiązków dyżurnego

-5

5.

Niszczenie mienia (szkolnego, rzeczy innych osób, przejawy wandalizmu) , w tym nieodpowiednie użytkowanie podręczników szkolnych (niezgodne z regulaminem biblioteki)

-20 : -50

II

Nieprzestrzeganie zasad kultury osobistej

 

1.

Zachowania aroganckie wobec wszystkich uczniów i osób dorosłych przebywających w szkole (wulgarne słownictwo, przezywanie, zaczepianie słowne  ) itp.

-5,-10

2.

Przemoc fizyczna, bójki, groźby , wyłudzenia, kradzieże, zastraszanie

-50

     

3.

Niewłaściwe zachowanie w miejscach publicznych, podczas wyjść, wycieczek, uroczystości

- 10

III

Nieprzestrzeganie zasad obowiązujących w szkole

 

1.

Wychodzenie poza teren szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przebywanie w miejscach niedozwolonych w czasie przerw

-10

     

2.

Zachowania zagrażające bezpieczeństwu swojemu oraz innych uczniów -wycieczki, wyjscia, zielone szkoły itp

-30

3.

Używanie i posiadanie używek (alkoholu, papierosów, narkotyków )

-50

4.

Przynoszenie do szkoły rzeczy oraz substancji niebezpiecznych

-30

     
     

5.

Niewłaściwe zachowanie  w czasie dowozów do szkoły i w drodze powrotnej

-10

6.

Zaśmiecanie korytarza lub pracowni

-10

IV

Konflikt z prawem

 

1.

Podrobienie podpisu, oceny, sfałszowanie usprawiedliwienia

-50

2.

Interwencja policji (notatka KPP, lub Sądu Rodzinnego i Nieletnich )

-50

V

Niepożądane zachowania

-5

VI

Upomnienie wychowawcy

- 10

VII

Upomnienie dyrektora szkoły

-15

VIII

Cyberprzemoc i stalking

- 50