System Oceniania

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GIŻYCKU

Regulamin Punktowej Oceny Zachowania

  1. Uczeń na początku każdego semestru otrzymuje 110 punktów dodatnich, co jest wyznacznikiem oceny dobrej.
  2. W ciągu półrocza, uczeń zbiera punkty dodatnie i ujemne, które przed klasyfikacją są sumowane i przekładane na ocenę przez wychowawcę klasy.

Ocenę śródroczną ustala się w oparciu o liczbę punktów, które uczeń zdobył w trakcie pierwszego semestru. Ocenę roczną ustala się, sumując punkty zdobyte w pierwszym i drugim semestrze, a następnie dzieląc je przez dwa. Wynik dzielenia zostaje przełożony na ocenę, którą wpisuje się na świadectwie szkolnym ucznia.

  1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania wystawia wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii  pracowników szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, zgodnie z WSO. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
  2. Od oceny końcowej z zachowania rodzice i uczeń mają prawo odwołać się zgodnie z trybem ujętym w WSO.
  3. W szczególnych przypadkach wychowawca klasy ma prawo podniesienia o 1 stopień lub obniżenia o 1 stopień oceny z zachowania.
  4. Uczeń, który w każdym półroczu otrzyma więcej niż 3 razy punkty ujemne, nie może otrzymać na półrocze lub koniec roku oceny wzorowej.

Kryteria punktowe ocen zachowania

Zachowanie

Punkty

wzorowe

250 i więcej

bardzo dobre

176-249

dobre

100-175

poprawne

99-51

nieodpowiednie

1-50

naganne

0

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W GIŻYCKU

01.09.2016 r.

Lp.

Waga pozytywnych zachowań

Pkt (dodatnie)

  I

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

1.

100% frekwencja

20 - raz w półroczu

2.

Wszystkie nieobecności usprawiedliwione w obowiązującym terminie

10 - raz w  półroczu

3.

Punktualność - brak spóźnień

10 - raz w  półroczu

II

Przestrzeganie zasad kultury osobistej

 

1.

 Systematyczna pomoc uczniom niepełnosprawnym

20 - raz w  półroczu

2.

Brak uwag o negatywnym zachowaniu wobec wszystkich pracowników szkoły

10 - raz w  półroczu

3.

Wyróżniająca postawa w stosunku do pracowników szkoły i innych osób dorosłych przebywających w szkole

20 - raz w  półroczu

4.

Wyróżniające zachowanie w miejscach publicznych, podczas wycieczek i uroczystości

10

III

Udział w życiu klasy i szkoły

 

1.

Pełnienie funkcji w klasie, w tym rzetelne wypełnianie obowiązków dyżurnego

5 - 10 - raz w  półroczu

2.

Praca na rzecz klasy ( przygotowywanie gazetki, dbanie o porządek w klasie, przygotowanie tematu godz. wych., itp.)

10

3.

Pełnienie funkcji w szkole

5 - raz w  półroczu

4.

Wyróżniająca praca w Samorządzie Szkolnym

5 – 15 - raz w  półroczu

5.

Praca na rzecz szkoły ( udział w uroczystościach szkolnych, np. rola               w przedstawieniu, wolontariat, chór, również w czasie wolnym, np. składanie wieńców itp., pomoc przy roznoszeniu mleka przez całe półrocze

10

 6.

 Wielokrotne udzielanie pomocy kolegom w nauce, inna pomoc koleżeńska

5 - 10 - raz w  półroczu

7.

Udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych ( nie tylko szkolnych)

3

konkursy przedmiotowe

 

- uzyskanie tytułu laureata o zasięgu:

 

ogólnopolskim

20

wojewódzkim

15

powiatowym

10

gminnym ( miejskim )

5

- uzyskanie tytułu finalisty (wyróżnienia ) o zasięgu:

 

ogólnopolskim

15

wojewódzkim

10

powiatowym

5

gminnym ( miejskim )

5

przedmiotowe konkursy kuratoryjne:

 

- uzyskanie tytułu laureata

20

- uzyskanie tytułu finalisty (wyróżnienia )

15

zawody sportowe

 

- zajęcie 1,2,3 m. w zawodach o zasięgu:

 

miejskim

5

powiatowym  

10

rejonowym

12

wojewódzkim (m. 1 – 5)

15

ogólnopolskim (m. 1 – 10)

20

międzynarodowym (m. 1 – 15)

25

8.

Udział uczniów klas 1- 3 SP w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych ( na szczeblu klasowym, szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim, krajowym)

10 - 30

9.

Systematyczny udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych

10 - raz w  półroczu

10.

Działalność charytatywna

5 – 50 – raz w półroczu

IV

Pochwały i wyróżnienia

 

1.

Pochwała wychowawcy klasy

5 -10

2.

Publiczne wyróżnienie przez dyrektora szkoły

15

V

Inne pożądane zachowania

5 - 20

Lp.

Waga negatywnych zachowań

Pkt  (ujemne)

I

Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

1.

Nieusprawiedliwiona nieobecność

-5

2.

Spóźnianie się na lekcje

-2

3.

Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji:

 
 

- niewykonywanie poleceń nauczyciela

-10

- rozmowy

-4

- chodzenie po klasie

-15

- używanie w czasie lekcji telefonu komórkowego ( mp3, mp4,i itp.)

-10

- nieuprawnione nagrywanie lub fotografowanie

-20

4.

Niewypełnianie obowiązków dyżurnego

-5

5.

Niszczenie mienia (szkolnego, rzeczy innych osób, przejawy wandalizmu) , w tym nieodpowiednie użytkowanie podręczników szkolnych (niezgodne z regulaminem biblioteki)

-20 : -50

II

Nieprzestrzeganie zasad kultury osobistej

 

1.

Zachowania aroganckie wobec wszystkich pracowników oraz osób przebywających w szkole ( wulgarne słownictwo, przezywanie, zaczepianie słowne lub fizyczne, groźby, zastraszenia ) itp.

-10

2.

Nieodpowiednie zachowanie w stosunku do niepełnosprawnych

-15

3.

Niedostosowanie się do zasad określonych w statucie szkoły, dotyczących schludnego wyglądu oraz estetyki ubioru uczniów

-5

4.

Niewłaściwe zachowanie w miejscach publicznych, podczas wyjść, wycieczek, uroczystości

- 10

III

Nieprzestrzeganie zasad obowiązujących w szkole

 

1.

Wychodzenie poza teren szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przebywanie w miejscach niedozwolonych w czasie przerw

-5

2.

Udział w bójce

-20

3.

Zachowania zagrażające bezpieczeństwu swojemu oraz innych uczniów w szkole i poza szkołą

-20

4.

Używanie i posiadanie używek ( alkoholu, papierosów, narkotyków ) - również poza szkołą - potwierdzone obserwacją pracownika szkoły

-50

5.

Przynoszenie do szkoły rzeczy oraz substancji niebezpiecznych

-30

6.

Kradzieże, wyłudzanie pieniędzy oraz innych rzeczy

-50

7.

Niewłaściwe zachowanie na przerwie

-5

8.

Niewłaściwe zachowanie w bibliotece, świetlicy, stołówce, w czasie dowozów do szkoły i w drodze powrotnej

-5

9.

Zaśmiecanie korytarza lub pracowni

-5

IV

Konflikt z prawem

 

1.

Podrobienie podpisu, oceny, sfałszowanie usprawiedliwienia

-50

2.

Interwencja policji (  notatka KPP, lub Sądu Rodzinnego i Nieletnich )

-50

V

Inne negatywne zachowania

-5 : -10

VI

Upomnienie wychowawcy

10

VII

Cyberprzemoc i stalking

- 50

Udział w realizacji projektu edukacyjnego uwzględniany przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w klasie, w której uczeń realizuje projekt (w zależności od zaangażowania i wkładu pracy)

1) Wykazanie się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego, wspomaganie członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazywanie się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny  i wyciągania wniosków +30 pkt.

2) Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu realizującego projekt, rzeczowa i życzliwa współpraca z innymi członkami zespołu +20 pkt.

3) Współpraca w zespole realizującym projekt i wypełnianie zadań postawionych zarówno przed uczniem jak i zespołem +15 pkt.

4)  Współpraca w zespole realizującym projekt i wypełnianie zadań postawionych zarówno przed uczniem jak i zespołem, przy czym działania ucznia były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu +5 pkt.

5) Praca w zespole projektowym, ale mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt uczeń nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu – 15 pkt.