Ułatwienia dostępu

REKRUTACJA 2024/2025

REKRUTACJA!

Informujemy, że od 01 marca 2024 r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do klasy I i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024. Na stronie internetowej szkoły w zakładce „REKRUTACJA” dostępne będą formularze zgłoszeń i wniosków oraz zasady i harmonogram rekrutacji.

Wydrukowany i wypełniony wniosek/zgłoszenie (wszystkie strony w komplecie) należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły (przynajmniej przez jednego rodzica/opiekuna). Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

W celu usprawnienia zapisu dziecka do szkoły i skrócenia czasu pobytu w sekretariacie, zachęcamy do wcześniejszego wydrukowania, wypełnienia formularza zgłoszenia/wniosku i przygotowanie niezbędnych dokumentów, m.in. oryginały orzeczenia o niepełnosprawności*, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* oraz akt urodzenia dziecka, dokument z numerem PESEL dziecka, Giżycka Karta Mieszkańca rodzica* i dowód osobisty rodzica w celu weryfikacji danych osobowych zawartych we wniosku/zgłoszeniu (dokumenty tylko do wglądu).

Na wniosku/zgłoszeniu muszą znajdować się podpisy obojga rodziców. Jeśli złożenie podpisu przez któregoś z rodziców nie jest możliwe, należy do wniosku dołączyć wyrok sądu ograniczający/odbierający władzę rodzicielską rodzicowi.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem szkoły, tel. 798619591.

*jeśli dotyczy

 

Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji

do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2024/25

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do:

 • przedszkoli miejskich (PM nr 1 ul. Drzymały 9 i PM nr 4 ul. Jagiełły 3),
 • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „zerówek” (SP1, SP3, SP7),
 • klas 1 ośmioklasowych szkół podstawowych (SP1, SP2, SP3, SP4, SP7) a także klas wyższych niż klasa 1 oddziałów sportowych w przypadku, gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie

oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

 1. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych są zawarte w uchwale nr XLVIII/156/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

„§ 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola lub szkoły podstawowej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole) – 5 pkt.;

2) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą – 15 pkt. w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów i 5 pkt. w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium;

3) kandydaci do przedszkoli w wieku 3 – 5 lat – 5 pkt.;

4) kandydaci do przedszkoli, których rodzeństwo uczęszcza do szkoły mającej w swoim obwodzie dane przedszkole lub kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego tej szkoły – 3 pkt;

5) deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 7 godzin – 6 pkt;

6) kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są posiadaczami Giżyckiej Karty Mieszkańca – 15 pkt. ”.

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów zawarte są we wniosku przygotowanym przez szkołę / przedszkole.

 

 1. Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych są zawarte w uchwale nr XLVIII/155/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.

1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej – 5 pkt.;

2) kontynuacja nauki przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych
w szkołach podstawowych, którym organ wykonawczy gminy nie wskazał miejsca realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w danej szkole – 5 pkt.;

3) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą zlokalizowaną w obwodzie szkoły – 3 pkt.;

4) w obwodzie szkoły podstawowej, do której rodzice lub prawni opiekunowie chcą zapisać dziecko, zamieszkują krewni dziecka, którzy wspierają rodziców lub prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt.;

5) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola położonego w obwodzie danej szkoły podstawowej – 3 pkt.;

6) kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są posiadaczami Giżyckiej Karty Mieszkańca – 5 pkt.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów zawarte są we wniosku przygotowanym przez szkołę.

UWAGA! Rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych podlegają wyłącznie dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.  

Wykaz obwodów:

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3080/wiadomosci/727209/files/wykazy_szkol_i_ich_obwody.pdf

 • Harmonogram rekrutacji do przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także do klas I szkół podstawowych zawiera zarządzenie Burmistrza Giżycka nr 1307/2024 z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/25 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas 1 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.

 

 1. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/25.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.      

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

1 - 15 marca 2024 r.

13- 14 maja 2024 r.

2.      

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w wierszu nr 1 niniejszej tabeli oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w ustawie Prawo oświatowe.

18-22 marca 2024 r.

15-16 maja 2024 r.

3.      

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

25 marca 2024 r.

17 maja 2024 r.

4.      

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – złożenie pisemnego oświadczenia.

26- 29 marca 2024 r.

20-21 maja 2024 r.

5.      

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

2 kwietnia 2024 r.

22 maja 2024 r.

 

 1. Harmonogram rekrutacji do klas 1 w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/25, a także klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.      

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

1-31 marca 2024 r.

19-23 kwietnia 2024 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do klas I oddziałów sportowych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

Od 1 marca 2024 r. Termin zakończenia składania wniosków ustala dyrektor szkoły.*

Od 19 kwietnia 2024 r.

Termin zakończenia składania wniosków ustala dyrektor szkoły.*

2.      

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w  postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów sportowych.

Termin ustala dyrektor szkoły*

Termin ustala dyrektor szkoły*

3.      

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Termin ustala dyrektor szkoły*

Termin ustala dyrektor szkoły*

4.      

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w wierszu nr 1 niniejszej tabeli oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w ustawie Prawo oświatowe.

2 – 8 kwietnia 2024 r.

24 –25 kwietnia 2024 r.

5.      

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

9 kwietnia 2024 r.

26 kwietnia 2024 r.

6.      

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

10–12 kwietnia 2024 r.

29 –30 kwietnia 2024 r.

7.      

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

15 kwietnia 2024 r.

Do 31 sierpnia 2024 r.

* Termin musi umożliwić złożenie wniosku do innej szkoły w przypadku negatywnego wyniku próby sprawności fizycznej.

 

 

 Szczegółowych informacji udzielają:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Giżycku, ul. Gimnazjalna 1

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 87 428 24 16

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku, ul. Warszawska 39

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 87 428 25 38

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika
  w Giżycku, ul. Wiejska 50,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 87 428 21 35

 1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku, ul. 3 Maja 21,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 87 428 36 68

 1. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku, ul. Wodociągowa 8,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 87 428 90 60

 1. Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały 9

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 87 428 33 97

 1. Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku, ul. Jagiełły 3

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 87 428 98 38

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 

Link do informacji opublikowanych na BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/727209/informacja_dla_rodzicow_i_prawnych_opiekunow_w_sprawie_rekrutacj