Ułatwienia dostępu

RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO

 NAUCZANIE ZDALNE

Nasza szkoła w ramach zdalnego nauczania korzysta z rozwiązań Google, w związku z tym uznajemy za konieczne przekazanie Państwu najważniejszych informacji w zakresie RODO, które stanowią uzupełnienie do ogólnej klauzuli informacyjnej dostępnej poniżej. 

 1. Administratorem Danych Osobowych uczniów oraz ich rodziców jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku, ul. Wiejska 50, 11 – 500 Giżycko, tel. 87 4282135,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku korzystania z rozwiązań Google, firma ta wchodzi w rolę podmiotu przetwarzającego.
 2. Placówka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z uczniem oraz rodzicem/opiekunem prawnym ucznia.

        Przetwarzane dane osobowe to:

 • uczniów: imię i nazwisko, klasa i szkoła , w której się uczy, login, informacje dotyczące postępów w korzystaniu z serwisu, a także inne dane, w tym zbierane automatycznie, takie jak adres IP, które mogą być potrzebne do korzystania z serwisu, adres e-mail (założony przez Administratora w ramach umowy z domeną nazwa.pl), nr telefonu.
 • nauczycieli: imię i nazwisko, klasy i przedmioty, których uczy, służbowy adres e-mail a także inne dane, w tym zbierane automatycznie, takie jak adres IP, które mogą być potrzebne do korzystania z serwisu, nr telefonu.

Ponadto Google gromadzi informacje związane z używaniem usług przez uczniów. Obejmuje to m.in.:

 • informacje o urządzeniu, takie jak model, wersja systemu operacyjnego, unikatowy identyfikator oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu;
 • informacje z dziennika, w tym szczegóły używania usług, informacje o zdarzeniach związanych z urządzeniem oraz adres IP użytkownika;
 • informacje o lokalizacji gromadzone różnymi metodami, w tym przy użyciu adresów IP, urządzeń GPS i innych czujników;
 • unikatowe dane aplikacji, takie jak numer wersji aplikacji;
 • pliki cookie i dane podobnych technologii, które są używane do gromadzenia i przechowywania informacji o przeglądarce lub urządzeniu, takich jak preferowany język i inne ustawienia.

W przypadku realizacji ww. celu, szkoła wykorzystuje następujące platformy i aplikacje:

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z art. 30b i 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
 • USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz.530)
 • uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w  prawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”, czyli Uchwała WIIP.
 1. Administrator wykorzystuje jedynie dane niezbędne do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej.
 2. Google używa danych osobowych uczniów do udostępniania, obsługi i ochrony podstawowych usług Szkół. Google nie wyświetla reklam w obrębie podstawowego zestawu usług, ani nie używa danych osobowych pochodzących z tych usług do celów reklamowych.
 3. W przypadku użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych (ani żadnych informacji związanych z kontem G Suite dla Szkół i Uczelni) do kierowania reklam.
 4. Posiadacie Państwo prawo (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa): dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania skutkuje ograniczeniem możliwości realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa oświatowego oraz rozwiązań dotyczących zdalnego nauczania za pomocą platformy G Suit, Google Classroom, Skype.
 6. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania obowiązku nauki zdalnej. Następnie niezbędna dokumentacja zostanie dołączona do dokumentacji ucznia i będzie przetwarzana zgodnie  z przepisami o archiwizacji.

 

Więcej informacji na temat tego, jak Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w celu świadczenia usług można znaleźć w poniższych linkach:

https://www.google.com/edu/trust/

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/  

https://www.google.com/apps/intl/pl/terms/education_terms.html

 

NAUCZANIE TRADYCYJNE

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Giżycku,

ul. Wiejska 50, 11 – 500 Giżycko, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 87 4282135, w imieniu której działa Dyrektor szkoły.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 87 732 41 43

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:

 • tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej adekwatnie do przepisów prawa obowiązującego w szkole (np. Ustawa o systemie oświaty, Ustawa Prawo oświatowe, Ustawa o systemie informacji oświatowej, Ustawa o samorządzie gminnym i inne wraz aktami wykonawczymi);
 • zapewnienie ochrony mienia oraz bezpieczeństwa uczniów i pracowników poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) i art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
 • realizacji celów związanych z promocją działań SP3 w Giżycku poprzez przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) wizerunku zarejestrowanego podczas zajęć (dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych) oraz wynikającego z uczestnictwa w programach, projektach, wycieczkach szkolnych, zawodach, konkursach i uroczystościach. Wizerunek przetwarzany będzie na gazetkach, tablicach szkolnych, na stronach prowadzonych przez szkołę w tym serwisach społecznościowych, prasie lokalnej oraz innych formach dokumentowania pracy szkoły, w celach związanych z rozpowszechnianiem informacji o działalności statutowej szkoły – 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z przepisami art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

 

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE

Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej SP3 w Giżycku będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.

Dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania, np. policja, prokuratura, sąd.

Dane mogą być udostępnione służbom medycznym w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z powiadomieniem prawnych opiekunów o wypadku, leczeniu, hospitalizacji lub zabiegu operacyjnym w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.

Dane przetwarzanie w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, szkolnej gazetce, kronice, oficjalnych szkolnych stronach internetowych.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane będą przechowywane przez szkołę przez okres niezbędny do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej działalności statutowej oraz wywiązania się z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

Jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody, przechowywane będą do czasu wycofania zgody.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a, do jej wycofania;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej adekwatnie do przepisów prawa obowiązującego w szkole jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Giżycku.

Przetwarzanie danych na podstawie zgody zależy od woli rodziców, opiekunów prawnych naszych uczniów. Wyrażona zgoda jest dobrowolnym oświadczeniem. Zgoda w każdej chwili może być wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Brak zgody może skutkować pominięciem Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział, w celach związanych z rozpowszechnianiem informacji o działalności statutowej szkoły.

 

Zakres monitorowania terenu Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku

Monitoringiem objęte są:

 • wejścia i wyjścia z budynków,
 • elewacje budynków,
 • ciągi komunikacyjne w budynkach,
 • parkingi oraz brama wjazdowa,
 • kompleks rekreacyjno – sportowy przy Szkole,
 • widownia oraz wejście do magazynku piłek na hali gimnastycznej,
 • tereny przyległe do nieruchomości Szkoły objęte zasięgiem kamer, z zastrzeżeniem, że zakres przestrzeni objętej monitoringiem poza terenem Szkoły jest ograniczony do minimum i wynika wyłącznie z parametrów technicznych urządzeń wykorzystywanych do wideo rejestracji,
 • wejście do boksów szatniowych (szatnie odzieży wierzchniej).

Monitoring nie obejmuje:

 • pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
 • pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku pracowników,
 • pomieszczeń sanitarno – higienicznych,
 • gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
 • szatni i przebieralni,
 • biur, archiwum, pomieszczeń gospodarczych,
 • stołówki i zaplecza kuchennego.

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jaki jest cel RODO?

Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:

 • harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,
 • wprowadzenie równorzędnego ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
 • zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,
 • dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,
 • potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

Od kiedy obowiązują zmiany?

RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

Cele:

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 • Prawo dostępu do danych– osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Administrator przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o otrzymanie informacji (wniosek dostępny w siedzibie Administratora).
 • Prawo do przenoszenia danych– osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonym hasłem nośniku.
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)– osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Administrator nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego to dane osobowe nie mogą zostać usunięte.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych– osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.
 • Prawo do sprostowania danych– w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Administrator o zmianie swoich danych osobowych. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.
 • Prawo sprzeciwu – w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w placówce Administratora, listownie na adres Administratora. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. To sam Administrator odpowiada za wykazanie, że jego ważne prawnie uzasadnione interesy mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 • Skarga Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.